Regulamin

Regulamin HostFox.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Podstawą do korzystania z usług HostFox jest akceptacja niniejszego Regulaminu, oraz Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej usługi. Regulamin oraz Regulaminy Szczególne dotyczące zamówionej przez Abonenta usługi stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy HostFox i Abonentem. Złożenie przez Abonenta zapotrzebowania na usługi, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej usługi.

3. Regulamin i Regulaminy Szczególne określają prawa i obowiązki HostFox i Abonenta wynikające z zawartej umowy.

4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Abonent wyraża zgodę na to, iż HostFox zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące usług.

5. HostFox zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. HostFox poinformuje Abonenta drogą elektroniczną o każdej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Abonent, który nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych jest zobowiązany poinformować o tym HostFox drogą elektroniczną, pisemną w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnego Usługi, z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Abonenta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Abonent jest Konsumentem, to wówczas wyraźny brak akceptacji zmiany przez Abonenta jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy po upływie okresu abonamentowego, na jaki umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu okresu abonamentowego wobec Abonenta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

6. HostFox oświadcza, iż nie zobowiązał się do przestrzegania żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§2 Definicje

1. HostFox – Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a, e-mail: bok@hostfox.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6642142064, REGON: 382503920.

2. Abonent – Przedsiębiorca lub Konsument, z którym HostFox zawarł Umowę.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z HostFox Umowę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

5. Cennik Usług – dokument określający ceny usług świadczonych przez HostFox oraz wysokość opłat.

6. Panel Klienta – udostępniony przez HostFox interfejs, za pomocą którego Abonent dokonuje rejestracji, zamawia Usługę Hostingu.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7

Dane firmy

Play&Win
Górzysta 24a
27-200 Starachowice
NIP: 6642142064
REGON: 382503920

Biuro obsługi klienta

bok@hostfox.pl

365 dni w roku.

Adres korespondencyjny

Górzysta 24a
27-200 Starachowice

kontakt@hostfox.pl

7. Dane kontaktowe – informacje dotyczące Abonenta, umożliwiające kontakt z nim oraz wystawienie Faktury, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer PESEL, numer dowodu osobistego.

8. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez HostFox, na podstawie którego Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę na rzecz HostFox.

9. Limity – ustalone w Specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej usługi.

10. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

11. Opłata – określona w cenniku usług roczna opłata abonamentowa naliczana za okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Abonenta z usług hostingowych świadczonych przez HostFox; Opłata określa łączne wynagrodzenie HostFox za świadczenie usług wraz z podatkami, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług.

12. Okres abonamentowy – okres, w którym Abonent korzysta z usług, a HostFox rozlicza wynagrodzenie za usługi hostingowe świadczone na rzecz Abonenta.

13. Pouczenie – informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu usług w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

14. Regulamin – przedmiotowy Regulamin ogólny świadczenia usług Firmy HostFox zawierający zasady korzystania przez Abonenta z usług świadczonych przez HostFox oraz zasady świadczenia tych usług przez HostFox.

15. Regulamin Szczególny – Regulamin świadczenia Usług Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych, Regulamin świadczenia Hostingu WWW, Regulamin Świadczenia Hostingu WordPress, Regulamin Świadczenia Usługi Certyfikatów SSL, zawierające zasady korzystania przez Abonenta z poszczególnych usług oraz zasady świadczenia tych usług przez HostFox.

16. Specyfikacja – dokładne określenie parametrów usług świadczonych przez HostFox na rzecz Abonenta.

17. Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

18. Awaria – niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku usług.

19. Umowa – Umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Abonentem a HostFox, której integralną część stanowi Regulamin i Regulaminy Szczególne.

20. Usługi – świadczenia realizowane przez HostFox na rzecz Abonenta na podstawie zawartej umowy.

21. Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

22. Usunięcie konta – skasowanie wszystkich plików Abonenta znajdujących się na serwerach HostFox i zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Abonenta.

23. Zamówienie – wskazanie przez Abonenta za pośrednictwem strony internetowej https://www.hostfox.pl zapotrzebowania na usługi świadczone przez HostFox stanowiące podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Abonentem a HostFox.


§3 Zawarcie umowy

1. Stosunek umowny pomiędzy Abonentem a HostFox może zostać nawiązany bądźw formie pisemnej umowy określającej usługi, z których chce korzystać Abonent i wskazującej na parametry usług wymienione w Specyfikacji, bądź w drodze zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.hostfox.pl

2. Zawarcie umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w zamówieniu danych Abonenta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. HostFox może w szczególności zwrócić się do Abonenta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o prawdziwości złożonych danych.

3. Uruchomienie usługi będącej przedmiotem umowy następuje w terminie określonym w Regulaminie Szczególnym. W przypadku Abonenta będącego Konsumentem uruchomienie Usługi nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Abonent będący Konsumentem złoży wyraźne żądanie w przedmiocie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. HostFox wymaga od Klienta będącego Konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

4. HostFox przekaże Abonentowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy, Regulamin oraz Regulamin Szczególny, Pouczenie i Wzór na trwałym nośniku w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

5. Abonent nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy innych niż te naliczone przez usługodawcę dostarczającego Klientowi te środki.

6. Abonent będący Konsumentem nie jest zobowiązany składać HostFox kaucji lub udzielać innych gwarancji finansowych.

7. Abonent będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Informacje o odstąpieniu zawarte są w Pouczeniu jak również we wzorze, które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W związku z odstąpieniem Abonenta będący Konsumentem nie ponosi kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w której Abonent będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – wówczas Abonent będący Konsumentem zapłaci HostFox kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Abonent będący Konsumentem poinformował HostFox o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Abonentowi będącemu Konsumentem, jeżeli HostFox wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Abonenta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez HostFox utraci prawo do odstąpienia od umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Abonenta będącego Konsumentem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Abonenta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Abonent będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając HostFox oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu określonym we wzorze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10. Z uwagi na to, że HostFox zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Abonent będący Konsumentem może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru i poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej HostFox – https://www.hostfox.pl. HostFox niezwłocznie prześle Abonentowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w opisany w niniejszym ustępie sposób.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, HostFox niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Abonentowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. HostFox dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Abonent będący Konsumentem, chyba że Abonent będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§4 Czas trwania umowy

1. Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej usługi. W przypadku Abonenta będącego Konsumentem – Okres abonentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

2. Na 7 dni przed końcem okresu abonamentowego danej usługi HostFox poinformuje Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Abonenta współpracy z HostFox o kolejny okres abonamentowy.

3. Na 7 przed końcem okresu abonamentowego danej usługi HostFox wystawi na rzecz Abonenta fakturę pro forma opiewającą na wymienioną w obowiązującym na dzień wystawienia faktury pro forma cenniku usług kwotę za kolejny okres abonamentowy. Abonent wyraża wolę kontynuowania współpracy z HostFox poprzez opłacenie faktury pro forma najpóźniej ostatniego dnia dotychczasowego okresu abonamentowego usługi.

4. Uiszczenie przez Abonenta płatności określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem następnej umowy o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym.

5. Brak uregulowania określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu faktury pro forma w ciągu 20 dni od jej wystawienia jest równoznaczny z wygaśnięciem umowy po upływie okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich usług świadczonych na rzecz Abonenta.


§5 Obowiązki HostFox

1. HostFox zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność usług, świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.

2. HostFox zobowiązuje się do informowania Abonenta za pośrednictwem Panelu Klienta o planowanych przerwach w świadczeniu usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadkach, gdy planowana przerwa jest dłuższa niż 30 minut, HostFox zobowiązuje się do informowania Abonenta za pośrednictwem Panelu Klienta.

3. HostFox zobowiązany jest do informowania Abonenta za pomocą Systemu ostrzeżeń o każdym przypadku naruszenia przez Abonenta Regulaminu bądź Regulaminów Szczególnych.

4. HostFox zobowiązany jest zapewnić Abonentowi pomoc techniczną związaną ze świadczonymi usługami.

5. HostFox zobowiązany jest do informowania Abonenta o każdorazowej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych.

6. HostFox zobowiązany jest do nie przesyłania Abonentowi spamu.

6. HostFox zobowiązany jest do regularnego wykonywania binarnych kopii zapasowych standardowych usług Abonenta uruchomiomych na serwerze.


§6 Prawa HostFox

1. HostFox zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Abonent w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Abonent w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, w przypadku gdy Abonent zamierza wykorzystywać usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie HostFox i świadczonych przezeń usług.

2. HostFox zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Abonentowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Abonent nie uiści HostFox odpowiedniej opłaty z tego tytułu wynikającej z cennika usług lub ustalonej przez strony.

3. HostFox ma prawo usunąć Konto Abonenta i zaprzestać świadczenia usług na rzecz Abonenta bez zwracania mu opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Abonent naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, wysyła spam. HostFox ma prawo usunąć Konto Abonenta i zaprzestać świadczenia usług na rzecz Abonenta także wtedy, gdy:

- korzystanie przez Abonenta z usług utrudnia korzystanie z nich innym Abonentom HostFox.

- korzystanie przez Abonenta z usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera HostFox ponad określone Limity.

4. Opóźnienie Abonenta w uregulowaniu faktury pro forma przekroczyło 14 dni. Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Abonenta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Abonenta naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie Panelu Klienta przez HostFox i zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Abonenta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Abonentowi opłaty abonamentowej.


§7 Odpowiedzialność HostFox

1. HostFox ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które HostFox nie ponosi odpowiedzialności. HostFox zobowiązuje się dostarczać Abonentowi niewadliwe usługi.

2. HostFox nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:

- wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż HostFox brakiem ciągłości świadczenia usług.

- awarii sprzętu lub oprogramowania, której HostFox nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu.

- działania siły wyższej.

- nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Abonenta.

- podaniem przez Abonenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Abonenta.

- naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów prawa.

- uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby.

- działanie wirusa komputerowego.

- informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.

3. HostFox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Abonenta na udostępnionym mu serwerze.

4. HostFox nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Abonenta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Abonent jest Konsument.

6. HostFox ma prawo do robienia przerw w świadczeniu usług w związku z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, HostFox nieodpłatnie przedłuży okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania HostFox.


§8 Obowiązki Abonenta

1. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat na rzecz HostFox na podstawie wystawionej faktury pro forma.

2. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych w Panelu Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Klienta. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) – nie jest zmianą postanowień umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez HostFox w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania spamu.

4. Abonent jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Abonentow. Abonent zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze HostFox plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

5. Abonent zobowiązany jest do informowania HostFox o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.


§9 Prawa Abonenta

1. Abonent ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.

2. Abonent ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Abonenta usług HostFox w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Abonent zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika w Panelu Klienta, jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Abonent niezwłocznie zawiadomi HostFox o udzieleniu upoważnienia i jego zakresie, jak również o osobie Użytkownika.

3. Abonent ma prawo do reklamowania usług świadczonych przez HostFox.


§10 Odpowiedzialność Abonenta

1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.

2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie spamu. W razie powzięcia przez HostFox informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Abonent zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

3. Abonent ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze HostFox.

4. HostFox może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Abonenta z usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Abonent lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem spamu.


§11 Ograniczenia

1. Abonent nie może wykorzystywać usług świadczonych przez HostFox do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania spamu.

2. W razie, gdy HostFox poweźmie informację, iż Abonent dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, HostFox jest uprawniony do zablokowania usług świadczonych na rzecz Abonenta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Abonent.

3. W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie usług na rzecz Abonenta powoduje nadmierne obciążenie serwera HostFox, a w konsekwencji pogorszenie jakości usług świadczonych na rzecz innych Abonentów, HostFox ma prawo zablokować Usługi Abonenta, za uprzednim zawiadomieniem Abonenta.


§12 Dane osobowe

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a, e-mail: bok@hostfox.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6642142064, REGON: 382503920.

2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: bok@hostfox.pl lub tradycyjnym listem na adres: Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

4. Poprzez zawarcie umowy Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez HostFox jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.

5. HostFox oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Abonenta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania umowy.

6. HostFox zobowiązuje się chronić dane osobowe Abonenta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Abonenta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania umowy.

7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.


§13 Płatności

1. Z tytułu wykonywania usług, Abonent ureguluje na rzecz HostFox określoną opłatę wynikającą z cennika usług obowiązującego w dniu zamówienia lub w dniu wystawienia faktury pro-forma za kolejny okres abonamentowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami §4 Regulaminu.

2. Płatność za usługi rozliczana jest w okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.

3. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie uiścić opłatę na podstawie faktury pro forma wystawionej przez HostFox na początku okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie wynikającym z otrzymanej faktury pro forma.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym HostFox.

5. HostFox nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Abonenta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury pro forma, HostFox ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłaty przekraczającego 14 dni, HostFox ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia usług świadczonych na rzecz Abonenta.

7. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty, HostFox wystawi na rzecz Abonenta fakturę VAT.

8. Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w Panelu Klienta.

9. Doręczenie faktury pro forma lub faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Abonenta.

10. Uregulowana opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez HostFox usług na rzecz Abonenta, jedynie w przypadku, gdy:

- Umowa zostanie wypowiedziana przez HostFox z przyczyn niezależnych od Abonenta.

- Umowa zostanie rozwiązana przez Abonenta z przyczyn zawinionych przez HostFox.

- Abonent będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

- Umowa zostanie rozwiązana przez Abonenta będącego Konsumentem.

11. HostFox zastrzega sobie prawo do zmian cennika usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że wzrost opłaty może następować jedynie raz na 6 miesięcy. HostFox poinformuje Abonenta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie cennika usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Abonent, który nie akceptuje zmiany cennika usług jest zobowiązany poinformować o tym HostFox drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) lub pisemną w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Abonenta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Abonent jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Abonenta jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy po upływie okresu abonamentowego, na jaki umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu okresu abonamentowego wobec Abonenta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego cennika usług.


§14 Reklamacje

1. Abonent może zgłosić HostFox swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania usług lub świadczenia przez HostFox usług o nienależytej jakości, informując o tym HostFox w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. Reklamacja powinna zostać skierowana na: Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a, e-mail: biuro@hostfox.pl

3. Zgłoszenie reklamacyjne Abonenta powinno w szczególności zawierać:

- Dane kontaktowe Abonenta umożliwiające jego identyfikację.

- Nazwę usługi będącej przedmiotem reklamacji.

- Określenie zastrzeżeń Abonenta co do wykonywania lub jakości usługi.

- Datę i miejscowość sporządzenia.

- Podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

- W przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który podany jest w Panelu Klienta jak główny adres e-mail lub techniczny osoby upoważnionej.

4. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez HostFox. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, HostFox niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

5. HostFox zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. HostFox obliguje się do poinformowania Abonenta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Abonenta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.

6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, HostFox zobowiązuje się do poinformowania Abonenta o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


§15 Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego, poczty elektronicznej.

3. HostFox może wypowiedzieć umowę Abonentowi będącemu Konsumentem jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.

4. HostFox przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przypadkach wskazanych w §6 niniejszego Regulaminu i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od HostFox pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listem poleconym.

5. Abonent przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy HostFox rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Abonenta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listem poleconym.

6. Wygaśnięcie umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez HostFox usług na rzecz Abonenta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Abonenta.


§16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

2. W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczególnego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczególnego i Umowy.

3. Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej https://www.hostfox.pl.

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wszelkie spory powstałe w związku z umową Abonent i HostFox podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę HostFox. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy Abonent jest Konsument.

7. HostFox niniejszym informuje, iż Abonent będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214).


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy.

Mają państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Play&Win Damian Dobrucki z siedzibą w 27-200 Starachowice przy ulicy Górzysta 24a, e-mail: bok@hostfox.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.hostfox.pl. Jeżeli skorzystają państwo z tej możliwości, prześlemy państwu niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy państwu wszystkie otrzymane od państwa płatności, w tym koszty dostarczenia usług (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU - WZÓR

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

Play&Win Damian Dobrucki
Górzysta 24a, 27-200 Starachowice
e-mail: bok@hostfox.pl

- Ja ..... niniejszym informuję ..... o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi .....

- Data zawarcia umowy

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

- OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – POBIERZ DOKUMENT PDF
- OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 2) – POBIERZ DOKUMENT PDF